photo

ESL 421

 

ESL 421

Môn học

Lớp 1: 1 (4 giờ)

Speaking / Survival English

Grammar

Wrting

Pattern / Reading

Lớp 1: 4 (2 giờ)

Listening

Discussion

Lớp 1: 6 Class với GVBN (1 giờ)

Pronunciation

 

※ ESL 421 có 4 giờ học 1: 1 Học viên có thể điều chỉnh môn học hoặc số lượng giờ học nếu muốn.

 

 

※ Đây là lịch mẫu, trên thực tế có thể thay đổi.

※ Học viên có thể ra ngoài sau khi kết thúc bài kiểm tra từ vựng vào thứ sáu.

 TALK- Trường anh ngữ tại Baguio