photo

ESL 621

ESL 611

Môn học

6 giờ lớp 1:1

Speaking / Survival English 

 Pattern / Reading

 Job Interview / Speech Communication

 Grammar

 Writing

 Listening

1 giờ lớp 1:4 Class

Discussion 

1 giờ lớp 1:6 với GVBN

Pronunciation 

 

※ Lớp buổi tối học viên được chọn giữa tự học với tham gia lớp TOP.

TALK YANGCO- Trường anh ngữ tại Baguio