Clean-up Drive

Tên hoạt động: Clean-up Drive

Ngày thực hiện: 28/5

Địa điểm: City Camp Central, Lower Rock Quarry

TALK- Trường anh ngữ tại Baguio